سایر موارد در اصفهان

ماتریس ارزیابی ریسک

هدف دوره : * آشنایی با مباحث و اصطلاحات ایمنی سیستم و ارتباط بین آنها * آشنایی با نحوه اندازه گیری ریسک مربوط به هر خطر * آشنایی با ماتریس ارزیابی ریسک و ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | شرکت بهبود سیستم پاسارگاد

دوره آموزشی گاز اکسیژن طبی

اهداف دوره افزایش سطح دانش تئوری و عملی مسئولین کنترل کیفیت، کارشناسان استان ها ،کارشناسان آزمایشگاه های همکار و سایر نیرو های فنی مرتبط با صنعت گاز اکسیژن...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ هفته پیش | شرکت بهبود سیستم پاسارگاد

آشنایی با متدولوژی (Six Sigma)

هدف دوره : آشنایی مدیران و کارشناسان سازمان برای تشخیص، تعریف و حل مسائل اصلی سازمان و فرآیندهای آن بر مبنای کر گروهی در متدولوژی شش سیگما، این دوره در نظر...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ ماه پیش | شرکت بهبود سیستم پاسارگاد