سایر موارد در اصفهان

هزینه های کیفیت (COQ)

هدف دوره : آشنایی با فن COQ برای تعیین هزینه های کیفیت نا مرغوب یا هزینه های فراهم آوردن کیفیت مطلوب به عنوان یک ابزار مدیریتی برای مشخص کردن پیامدهای مالی...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ روز پیش | شرکت بهبود سیستم پاسارگاد

تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن (FMEA)

هدف دوره : آشنایی بافن FMEA برای پیشگیری از خطاهای بالقوه در فرایند و در طراحی (از الزامات استاندارد QS9000 و ISO/TS 16949 و قابل کاربرد دربند 8 استانداردI...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۳ روز پیش | شرکت بهبود سیستم پاسارگاد